Jordbruksmark exploateras – oförenligt med kommunens hållbarhetsambitioner!

I Kode finns unga jordbrukare som vill utveckla sin verksamhet- en stor resurs för Kode och hela regionen. Deras verksamhet och framtidsplaner motverkas av kommunens FÖP! Det anser insändarskribenten.

ANNONS

Många vill bo vår kommun. Det välkomnas av våra kommunpolitiker och ger skatteintäkter. Just nu finns ligger Fördjupad Översiktplan, FÖP, för Kode ute på samråd, dvs öppet för allmänhetens synpunkter. I Kode-Solberga planeras 1000 nya bostäder och förväntas 2400 nya innevånare.

En stor andel av jordbruksmarken inom planområdet, 38 ha, föreslås exploateras för nybebyggelse. Detta är häpnadsväckande eftersom exploatering och byggnation på jordbruksmark generellt måste motiveras med att det är ett viktigt samhällsintresse och att inga lokaliseringsalternativ finns. I Kode finns gott om alternativa bebyggelselägen utanför jordbruksmarken. Sådana alternativ redovisas inte. Dessutom ges möjlighet till förtätning av redan existerande bebyggelse.

ANNONS

Väsentligt samhällsintresse och hållbar utveckling år 2023 är ökad självförsörjning och beredskap för hållbar framtid.

Dagsläget med krig i Europa, global terrorism, pågående klimatändring med översvämningar och torka och ökade transportpriser, har knäckt tilltron på trygga långväga leveranser av mat och insatsvaror till jordbruket och industrin.

Planeringsmodeller där storstad och närliggande tätorter tillåts expandera på jordbruksmark – är i dag föråldrade och måste revideras till en ny verklighet och framtidens behov.

Jordbruksmarken som leverantör av mat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald, vild och odlad – har oersättliga värden och behovet kommer att växa.

I Kode finns unga jordbrukare som vill utveckla sin verksamhet- en stor resurs för Kode och hela regionen. Deras verksamhet och framtidsplaner motverkas av kommunens FÖP!

En hållbar utveckling innebär utveckling av matproduktion och andra lokala företag. Detta ger nya arbetstillfällen och bostadsbehov – och lokal utveckling.

Det är ett viktigt samhällsintresse för oss och nästa generation – att bevara resursen jordbruksmark..

I Kungälvs kommuns måldokument skrivs nov 2022:

· Vi står för generationsansvar och helhetslösningar framför populära sakfrågor. Vi anser oss inte ha rätt att överkonsumera eller minska nästa generations handlingsutrymme.

· Sverige och Kungälv ska vara bland de ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt.

Detta är fullständigt oförenligt med exploatering av jordbruksmark i Kode

Om dessa politiska mål ska vara trovärdiga måste FÖP Kode göras om så att jordbruksmarken bevaras!

Gunilla Almered Olsson

LÄS MER:Politiker: besök Kode och pratar med oss!

LÄS MER:FÖP Kode – Kungälvs svar på ” I fablernas värld”

ANNONS