Sjukhusdirektören om personalkrisen

Trots att det fattas personal håller sjukhusledningen fast vid att hålla 138 vårdplatser öppna i sommar. Enligt sjukhusdirektör Martin Rösman ska alla erbjudas fyra veckors sammanhängande semester och förslaget om tätare helgpass dras tillbaka.

ANNONS

Martin Rösman är sjukhusdirektör på Sjukhusen i Väster där Kungälvs sjukhus ingår. Han har svarat på Kungälvs-Postens frågor via mejl.

Finns det enligt din bedömning personal till att bemanna 138 vårdplatser i sommar?

– Senaste uppföljningen av bemanningen visade att situationen förbättrats men det kvarstår luckor som vi arbetar på att lösa. Det är fortfarande svårt i delar av verksamheten att få ihop planeringen och chefer på olika nivåer jobbar hårt för att hantera bemanningen utifrån det vårdbehov vi ser. Under en period i vår har det varit tufft med högt inflöde via akutmottagningen och svårigheter att hålla alla vårdplatser öppna. Vi behöver i nuläget 138 vårdplatser och att upprätthålla dem är viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt. Planeringen bygger på att vi ska erbjuda alla medarbetare 4 veckor sammanhållande semester. Den möjligheten till återhämtning är viktig.

Hur ser du att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas framöver?

Sjukhuset har tydligt fokus på patientsäkerhet. Det är ingen generellt ökad risk för påverkan på patientsäkerheten. För hantering av akutvårdsuppdrag och inneliggande vård är det viktigt att vi i möjligaste mån undviker överbeläggningar över längre tid. Sjukhuset har haft en bättre situation än tidigare avseende beläggningen sett över det senaste året.

Enligt uppgift har chefer på sjukhusets vårdavdelningar inte fått klartecken att rekrytera sommarvikarier förrän i maj, stämmer det? I så fall, varför så kort framförhållning?

Våra ansvariga har haft dialoger med verksamhetschefer och beviljat de ansökningar som inkommit inför sommaren tidigare under året.

Hur jobbar sjukhusledningen för att få personalen att stanna, och vad gör man för att fler ska söka sig till jobb på Kungälvs sjukhus?

– Sjukhusen i väster och Kungälvs sjukhus är i tydlig utveckling. Vi vill visa hur spännande det är att arbeta i en verksamhet som förväntas växa med nya uppdrag. Vi arbetar med förutsättningarna för chefer och medarbetare genom systematiskt arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling. Som nyanställd får man introduktion och möjlighet till mentorskap för en bra start. Vi står i en omställning och har samtidigt mött utmaningarna i pandemin och nu behöver vi fokusera på möjligheten till återhämtning för vår personal och balans i uppdragen.

En stor del av de anställda är kritiska till aviserade schemaförändringar som innebär tätare helgpass och fler men kortade nattpass. Hur ser du på den kritiken?

– Vi har haft många dialoger kring detta och har lyssnat till kritiken och tagit hänsyn till belastningen som pandemin har inneburit och kommer inte gå vidare med varannan-helgtjänstgöring som har varit uppe till förslag.

Vill du lämna något budskap till läkare, vårdpersonal och patienter?

– All personal har tagit ett mycket stort ansvar under hela pandemin. Det har varit en extraordinär situation. Nu är det glädjande att vi ser en förbättrad situation avseende slutenvårdsbehov och intensivvårdsbehov till följd av covid-19, men vi behöver ha beredskap och tillgänglighet för att ta hand om patienterna som kommer. Alla medarbetare har gjort och gör ett fantastiskt arbete, både det gångna året och för att lösa den kommande sommaren. Patienter som söker vård på Kungälvs sjukhus får en god vård.

ANNONS