65-plusare får gratis besök hos sjuksköterskan

Alla över 65 år slipper betala för besöket hos sjuksköterskan på vårdcentralen från och med 2022, det beslutades på tisdagens regionfullmäktigemöte. Åtgärden beräknas kosta 15 miljoner kronor per år.

ANNONS

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen motionerade 2019 om avgiftsfritt besök för personer 65 år och äldre hos sjuksköterska på regionens vårdcentraler.

Partiets företrädare motiverade motionen med att:

”En av de mest centrala utmaningarna för hälso- och sjukvården är att förbättra insatser och koordinering av vård för äldre patienter med många kroniska sjukdomar. Bristande och svagt koordinerade insatser som leder till försämrad hälsa hos äldre, onödiga återbesök på sjukhusens akutmottagningar och undvikbar slutenvård ska stävjas genom avgiftsfria sjuksköterskebesök”.

Nu har fullmäktige beslutat enligt motionen. Från och med 1 januari 2022 införs avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentralerna i Kungälv och övriga orter i regionen.

”Ett intäktsbortfall”

Grönblå samverkan (M, KD, C, L och MP) reserverade sig dock mot att införa gratisbesöken. De anser att en förändring av patientavgiften för en begränsad målgrupp gör regelverket obegripligt och oöverskådligt, och att det kommer att öka administrationen.

De grönblåa anser även att effekten av den här åtgärden sannolikt bara kommer innebära ett intäktsbortfall för hälso- och sjukvården.

Åtgärden beräknas kosta 15 miljoner kronor om året och ska finansieras inom budget – ”Antingen som tillskott till hälso- och sjukvårdsstyrelsen eller omfördelning inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget för 2022”.

I en tjänsteskrivelse skriver koncernledningskontoret att den långsiktiga finansieringen kan handla om att man tillför 15 miljoner kronor i Västra Götalandsregionens budget för 2022 eller att ”annan verksamhet prioriteras bort till motsvarande kostnad, så att hälso- och sjukvårdsstyrelsen kan hantera detta i sin detaljbudget.”

ANNONS