Allmänna villkor för prenumerationer

Allmänt
Dessa prenumerationsvillkor (”Villkoren”) reglerar din prenumeration på Stampen Lokala Medier AB:s (’SLM’, ’vi’ eller ’oss’) titlar, oavsett kanal. Mer information om Stampen Media och våra titlar hittar du på https://stampenmedia.se/.

SLM förmedlar nyheter genom många olika kanaler, för närvarande exempelvis genom utgivning av papperstidning och e-tidning, via vår nyhetssajt, TV eller radio. Beroende på teknisk utveckling, samhällsutveckling och kommersiella överväganden för SLM kan antalet, frekvensen och typen av kanaler komma att ändras eller upphöra från tid till annan.

Villkoren täcker prenumerationer på SLM:s vid var tid existerande papperstidningar (hädanefter ”Papperstidningen”) och digitala tjänster (hädanefter ”Digitala Tjänster”). Papperstidningen och våra Digitala Tjänster benämns gemensamt som ”Tjänsterna”. Tjänsterna tillhandahålls av SLM. Våra vid var tid gällande Tjänster framgår av https://stampenmedia.se/varumarken/.

Du godkänner och blir bunden av Villkoren när du gör ett köp av någon av Tjänsterna eller skapar ett konto för någon av Tjänsterna. Du måste vara 18 år för att ingå avtal om Tjänsterna. Om du är under 18 år krävs målsmans godkännande.

SLM använder sig av en extern betaltjänstleverantör för att administrera köp av våra Tjänster. De olika betalningsalternativen och de villkor som gäller för betalningen framgår i samband med köp av Tjänst och där hittar du också kontaktuppgifter till betaltjänstleverantören vid frågor kring betalning.

Avtalstid
Alla våra prenumerationer är som regel tillsvidareprenumerationer vilket innebär att du har tillgång till Tjänsten, och avtalet därmed är giltigt, till dess att du säger upp din prenumeration. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. Uppsägningstiden påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Har du valt att teckna en månadsvis löpande prenumeration med kortbetalning löper prenumerationen 30 dagar åt gången med början den dag du genomför köpet. Så länge du inte säger upp din prenumeration förnyas avtalsperioden automatiskt var 30:e dag.

Uppsägning
Vill du säga upp din prenumeration kan du göra detta på Mina sidor eller genom att kontakta Kundservice.

När vi mottager meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din prenumeration upphör.

Om du vill avsluta din prenumeration i förtid, innan din tidsbestämda prenumeration eller den tid du betalat prenumerationen för har gått ut, meddelar du Kundservice detta. Utöver vad som i övrigt framgår av dessa Villkor har du alltid en rätt att säga upp avtalet när som helst med 30 dagars uppsägningstid.

Priser

Information om aktuella priser för våra Tjänster och prenumerationserbjudanden finns på vår hemsida. Alla priser som anges på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Prisjustering görs vanligen en gång per år. Sådan prisjustering kommer att meddelas på hemsidan senast 30 dagar före dess att ändringen träder i kraft. Om du upplever att prisjusteringen utgör en väsentlig nackdel för dig som konsument har du rätt att avsluta avtalet enligt avtalsvillkoren vilket kan göras på Mina sidor eller genom att kontakta Kundservice.

Betalning

Vi erbjuder olika betalningsalternativ i enlighet med den information som framgår i samband med att du köper någon av Tjänsterna. Nedan villkor gäller beroende på vilket tillgängligt betalningsalternativ du har valt. Notera, beroende på vilket alternativ du väljer, att betalningen kan hanteras av en annan tredje part och förutsätta att du också godkänner villkoren från den tredje parten.

VID BETALNING VIA PAPPERSFAKTURA, E-FAKTURA OCH AUTOGIRO

Faktura kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du beställt en prenumeration om du inte aktivt valt ett startdatum längre fram för din prenumeration. Vi kan komma att ta ut en fakturaavgift för pappersfaktura. Du kan välja att betala genom e-faktura och i vissa fall genom autogiro. Betalning sker då i förskott. Förskottsbetalning återbetalas inte.

För det fall vi inte via autogirot kan debitera den överenskomna summan från ditt konto kommer vi att försöka återkommande under tre dagar. Kan vi efter dessa tre dagar fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer du att få en påminnelsefaktura hemskickad för den obetalda perioden. Betalar du in påminnelsefakturan kommer nästkommande betalning att löpa på via autogiro och det blir ingen dubbel dragning.

VID BETALNING MED KORT

Betalning för alla prenumerationer sker i förskott för en överenskommen betalperiod.

Förskottsbetalning återbetalas inte.

Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Vid tecknande av en månadsvis löpande prenumeration kommer ditt kort att debiteras avgiften för 30 dagar. Om prenumeration inte sagts upp enligt vad som står att läsa under rubriken Uppsägning kommer ditt kort att därefter debiteras var 30:e dag utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta. Om vi justerar våra priser

kommer du att få meddelande om det.

För det fall vi inte kan debitera den överenskomna summan från ditt kort kommer vi försöka igen maximalt 8 gånger under 28 dagar. Kan vi fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer din prenumeration att avslutas omedelbart. Du kommer att få en faktura för den obetalda perioden hemskickad till dig via post.

Om du är en före detta prenumerant som önskar börja prenumerera på nytt kan SLM, för att underlätta för dig och för att du ska slippa ange betalningsinformationen på nytt, be betaltjänstleverantören att återuppta er relation och därmed behandla dina redan registrerade kortuppgifter för dina nya prenumeration.

Bekräftelse på genomfört köp

Efter att du har gjort beställningen samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via Mina sidor (se nedan). I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta Kundservice.

Utebliven betalning

Om betalning för prenumeration uteblivit och vi skickar en betalningspåminnelse till dig tillkommer en påminnelseavgift att läggas till på din betalning.

Om betalning uteblivit under en period om mer än 30 dagar från förfallodatum har vi rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att vi upphör att tillhandahålla prenumerationen till dig och fakturerar dig för den period som prenumerationen tillhandahållits dig utan betalning.

Vid utebliven betalning vid förfallodatum kommer ditt ärende att skickas vidare till inkasso.

Mina sidor

Som prenumerant har du möjlighet att skapa ett konto via vår hemsida, ”Mina sidor”. Via Mina sidor kan du hantera många av dina prenumerationsärenden.

Kommunikation

När du blir kund hos oss godkänner du även att vi får skicka kommunikation till dig kring din prenumeration och vad som ingår. Du kan välja att avregistrera dig från dessa utskick via Mina Sidor. Skulle du köpa en ny prenumeration och fortsatt önskar undvika utskick behöver du avregistrera dig på nytt.

Det är ditt ansvar att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

Bilagor, reklam m.m. i tidning

En prenumeration på en nyhetstidning (oavsett digital eller fysisk form) omfattar också sådant material som finns ”ibladat”, till exempel redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material.

Dina rättigheter som konsument

Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans t ex via internet. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Kontakta Kundservice om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt från oss. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Ångerrätt

Om du prenumererar på papperstidningen har du rätt att ångra ditt köp av prenumeration inom 14 dagar från den dag du har fått din första tidning. Om du prenumererar på våra Digitala Tjänster har du rätt att ångra ditt köp av prenumeration inom 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig skicka ett meddelande till Kundservice. Det finns också ett standardformulär för att utöva ångerrätten på Konsumentverkets hemsida som du kan använda och som du hittar här.

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Immateriella rättigheter

Vi innehar alla rättigheter till Papperstidningen och våra Digitala Tjänster och du får inte mångfaldiga, bearbeta, kopiera, överlåta, försälja eller överföra Papperstidningen eller våra Digitala Tjänster utan vårt tillstånd. Hur många gånger du får ladda ner en specifik upplaga av e-tidningen framgår på vår hemsida.

Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videor, musik eller annat material (”Innehåll”) som publiceras av oss via vår Papperstidning eller våra Digitala Tjänster är skyddade av upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Tillgänglighet

Vårt mål är att våra Digitala Tjänster alltid ska fungera tillfredsställande men de Digitala Tjänsterna levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att de Digitala Tjänsterna ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Force majeure

SLM har som mål att alltid leverera och ge dig tillgång till Papperstidningen och våra Digitala Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Det kan inträffa omständigheter som SLM inte har kontroll över och som innebär att SLM inte kan leverera eller ge dig tillgång till Papperstidningen eller våra Digitala Tjänster. SLM är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt dessa Villkor under den period och i

den omfattning som SLM inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor på grund av omständighet utom SLMs kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, strejk, lockout, förbud, brister, epidemi, pandemi, myndighets rekommendation, naturkatastrof, till vilket även räknas SMHI:s klass 2 och 3 varningar vid distribution av av Papperstidningen, eller annan liknande händelse (”Force Majeure-händelse”). Till undvikande av missförstånd, arbetsmarknadskonflikter som är direkt hänförliga till SLM ska inte anses utgöra Force Majeure-händelse.

Villkorsändring

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa Villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändringarna har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, publicerats i informationsrutan under rubriken Meddelanden i Papperstidningen eller på annat tydligt sätt. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i Villkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din

prenumeration i förtid, prenumerationen upphör då när ändringarna träder i kraft.

Överlåtelse

Dessa Villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Särskilda villkor för Digitala Tjänster

Systemkrav

För att kunna nyttja de Digitala Tjänsterna på din dator, iOS eller Android-enhet finns vissa tekniska krav på att du exempelvis har viss programvara eller viss applikation installerad. Fungerande internetanslutning är nödvändigt.

Leverans och tillgänglighet

Vårt mål är att de Digitala Tjänsterna alltid ska fungera tillfredsställande. Skulle det inträffa att en Digital Tjänst inte fungerar tillfredsställande eller är oåtkomlig ber vi dig att kontakta oss på Kundservice för information och hjälp.

Vi säkerställer endast att de Digitala Tjänsterna finns tillgängliga i Sverige och ansvarar inte för lokala inställningar och begränsningar utomlands som förhindrar tillgängligheten av våra Digitala Tjänster. De Digitala Tjänsterna tillhandahålls endast på svenska. I vissa fall kan innehåll i de Digitala Tjänsterna finnas tillgängligt på engelska.

Användning av Digitala Tjänster

Om inte annat uttryckligen framgår är våra Digitala Tjänster endast till för din privata och icke-kommersiella användning. All lagring, kopiering och utskrift av upphovsrättsligt skyddat material får endast ske för personligt bruk. För att du ska få dela ditt konto på våra Digitala Tjänster med andra personer måste du ha en prenumeration som möjliggör sådan delning. Antalet andra personer som du kan dela konto med är begränsat. Varje person som får tillgång till prenumerationen måste ha personliga inloggningsuppgifter. Du får inte dela med dig av dina inloggningsuppgifter till någon annan. Du är ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto på våra Digitala Tjänster och du är ansvarig för att se till att det bara är du som har tillgång till dina inloggningsuppgifter.

Om du har köpt en företagsprenumeration gäller villkoren för delning av konto som framgår av din prenumeration.

Vid missbruk av de Digitala Tjänsterna eller brott mot dessa Villkor förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt konto och/eller avsluta din rätt att använda våra Digitala Tjänster.

Ändringar av de Digitala Tjänsterna

SLM får göra löpande förändringar i utbudet av innehåll som visas eller som är tillgängligt genom de Digitala Tjänsterna. SLM får även göra uppdateringar och underhåll som syftar till att kunna tillhandahålla de Digitala Tjänsterna enligt åtagandena i dessa Villkor.

SLM får göra ändringar i de Digitala Tjänsterna avseende de Digitala Tjänsternas innehåll, egenskaper och funktioner (en ”Ändring”), förutsatt att SLM har giltigt skäl enligt Villkoren att göra det. Giltiga skäl för SLM att göra Ändringar är exempelvis att Ändringen är nödvändig för en anpassning till en ny teknisk miljö, anpassning till ett ökat antal användare, att egenskaper eller funktioner i de Digitala Tjänsterna endast används av ett begränsat antal personer, eller att SLM har andra viktiga verksamhetsmässiga skäl för att göra en Ändring.

Vid en Ändring av de Digitala Tjänsterna kommer vi att informera dig. Uppehåll i prenumeration på Digitala Tjänster Det är inte möjligt att göra uppehåll i din prenumeration på Digitala Tjänster.

Särskilda villkor för Papperstidningen

Uppehåll i prenumeration och adressändring

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll av din Papperstidning eller ändra din adress ber vi dig kontakta Kundservice eller anmäla detta via Mina Sidor. Under hela uppehållsperioden kvarstår ditt aktuella prenumerationspris.

Leverans

Det är naturligtvis vår strävan att du ska få Papperstidningen levererad i brevlådan i enlighet med dina prenumerationsvillkor. Leverans sker via någon av våra distributörer. En förutsättning för att vi ska kunna leverera papperstidningen till dig är att du informerat oss om din aktuella korrekta adress och att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer. I vissa fall är det även nödvändigt att adressen framgår på brevlådan. Ibland kan våra distributörer inte leverera tidningen till din brevlåda även om denna är placerad vid din tomtgräns. Vi kommer i sådana fall att informera dig om detta och föreslå en annan placering av din brevlåda för att våra distributörer ska kunna leverera tidningen till dig. I de fall där fastighetsbox förekommer kommer vår distributör att leverera dit.

Som nämnts inledningsvis i dessa Villkor kan SLM över tid komma att ändra innehållet och/eller utformningen på sina Tjänster och därtill upphöra med vissa Tjänster om det inte är motiverat att fortsätta med dem sett till teknisk utveckling, samhällsutveckling och kommersiella överväganden. Det innebär t.ex. att ändring kan komma att ske avseende vilka områden som Papperstidningen kan levereras till och/eller frekvensen på utgivningen.

Utebliven Papperstidning och ansvar

Vid utebliven Papperstidning gäller följande.

Utebliven leverans ska anmälas till oss inom sju (7) dagar efter det att Papperstidningen uteblivit för att du ska ha rätt till kompensation från oss. Vi ber dig att gå in på Mina sidor och anmäla utebliven leverans av din Papperstidning. När Papperstidningen uteblivit kompenserar vi dig genom ett kostnadsavdrag på nästkommande faktura. Väljer du att avsluta din prenumeration innan nästkommande faktura sker ingen kompensation. Vid Force Majeure-händelse se punkten ”Force majeure” ovan. För de så kallade pappersfria dagarna gäller inte någon rätt till kompensation. Om din papperstidning uteblir eller det är en pappersfri

dag har du alltid tillgång till våra digitala produkter.