Vi ser ett stort behov av att stärka upp ekosystemen

För att nå klimaträttvisa måste vi människor minska vår konsumtion och därför ifrågasätter Fi starkt BNP-tillväxt som ett mått för utveckling. Det skriver Feministisk Initiativ bland annat i ett debattinlägg.

ANNONS

Med omsorg om alla liv och allt levande. Vår kommun är både en stor arbetsgivare, konsument men också beställare. Där kan vi göra stor påverkan både genom att sluta investera i fossilindustrin och ha bättre uppföljning på våra miljö- och klimatmål. Ett sätt kan vara att se efter och använda den klimatbudget som VGR satt upp som måttstock.

Feministiskt initiativ står för en miljö- och klimaträttvis samhällsomställning. Mer samarbeten och samverkan måste ske och samhällets alla delar behöver ställa om. I vår politik utgår vi från intersektionell och dekolonial feminism, vilket betyder en mycket stark tillväxtkritisk politik för klimaträttvisa och nerväxt. För att nå klimaträttvisa måste vi människor minska vår konsumtion och därför ifrågasätter Fi starkt BNP-tillväxt som ett mått för utveckling. På en övergripande nivå finns inte “grön tillväxt”, eftersom oändlig tillväxt är omöjligt på en begränsad planet.

ANNONS

Vi tror att vi behöver skapa både formella och informella mötesplatser så att Kungälvsbor lär känna varandra och kan umgås och skapa sammanhang och få igång en delar kultur som skulle minska konsumtionen. Vi har sett väldigt fina initiativ kring återanvändning som till exempel Gratisbutiken i Komarken och vill gärna stötta och stimulera till fler sådana lösningar. Vi tror på att förbereda för att kunna tillsammans odla i närheten av sitt boende, att byta ut klippta gräsmattor till fördel för närodling av ätbara växter. Fi vill att det vid offentlig upphandling av lokaler ställs tydliga krav på låg förbrukning och hög energieffektivitet. Statliga myndigheter och bolag som förvaltar fastigheter skall ges särskilda samhällsuppdrag för energieffektiv fastighetsförvaltning. När kexfabriken byts till annan bebyggelse vill vi se en stadsplanering som innefattar både bra och tillgängliga bostäder men också en stadsdel utformad för att skapa möten. En fast utomhusscen att använda till större evenemang hade varit en god investering för kommunens invånares möjlighet till ett lättillgängligt fritids och kulturliv.

Feministiskt initiativ tycker att det behövs skapas fler möjligheter till att känna delaktighet i de beslut som tas och att politiker behöver fler platser att lyssna av invånarna och deras behov. Därför vill vi satsa på medborgarråd där medborgarförslag uppmuntras. Vi vill även stärka ungas inblick i politiska system och se till att de blir lyssnade på i frågor som angår dom. Vi tror att för att unga ska våga tro på framtiden så behöver de få känna sig delaktiga!

Vi ser ett stort behov av att stärka upp ekosystemen. Därför vill vi att stöd ska utformas och ges till de som vill arbeta med lokal omställning. Här har gles- och landsbygden en nyckelposition och många har erfarenheter av smarta vardagslösningar. Vi behöver stimulera och uppmuntra till mer självhushåll och göra ekologiska småbruk och lokal matproduktion/förädling till ett självklart och lönsamt val för den som har odlingsbar mark. Vi behöver dock hitta praktiska lösningar på framförallt transporter, vård och samhällsservice för att fler människor aktivt ska välja att bosätta sig i hela kommunen. En klimaträttvis politik tar hänsyn även till livskvalitén i lokalsamhällen och i landsbygd.

Andelen växtbaserad mat ökar i landets kommuner och regioner, men än är det få kommuner som har konkreta mål för minskad köttkonsumtion. Det vill vi ändra på. Att våra verksamheter på lokal nivå serverar lokalproducerad hållbar och ekologisk mat som följer en vegonorm är en central fråga då det runt om i Kungälv serveras hundratals måltider om dagen i vård, skola, omsorg och vid evenemang och konferenser. De styrdokument som ligger till grund för måltiderna får således stora konsekvenser för miljö- och klimatpåverkan, djurskydd och hälsa. Därför är det också viktigt att vi ser till att ingen mat slängs och att den som behöver kan få maten för en billig peng eller kostnadsfritt.

Vi vill även se fler initiativ för ett bilfritt centrum för klimat, miljö, barn och unga och för folkhälsan. Vi ser inte elektrifiering som räddningen utan ser som många experter behovet av minskad användning av el i flera delar av samhället samtidigt som vi behöver övergå till fossilfria och förnybara bränslen i samhällsviktiga sektorer som till exempel kollektivtrafiken. Vi vill på regional nivå stärka upp kollektivtrafiken för att fler ska ha råd att röra sig fritt och för att fler ska välja kollektivtrafik (och cykeln) framför bilen. Tänk om den elbilspark av personbilar som används av kommunen kunde finnas i en kommunal bilpool, utplacerade så att kommunens invånare kunde boka när de är lediga och använda dessa för transporter som är svåra att lösa med kollektivtrafiken?

Feministiskt Initiativ i Kungälv

Alex Reuter

Sara Wennergren

Maria Svensson

Zainab Rezai

ANNONS