Svenska politiker måste inse allvaret i naturkrisen och fatta modiga beslut som möjliggör ett hållbart skogsbruk. Det skriver Naturskyddsföreningen i Kungälv. Arkivbild
Svenska politiker måste inse allvaret i naturkrisen och fatta modiga beslut som möjliggör ett hållbart skogsbruk. Det skriver Naturskyddsföreningen i Kungälv. Arkivbild Bild: Stefan Bennhage

Skogsbruket måste ställa om – nu

Svenska politiker måste inse allvaret i naturkrisen och fatta modiga beslut som möjliggör ett hållbart skogsbruk. Det handlar om vår och kommande generationers överlevnad. Det skriver Naturskyddsföreningen i Kungälv.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Vi befinner oss i en naturkris och dagens intensiva skogsbruk med kalavverkning som främsta metod innebär stora påfrestningar på våra skogsekosystem. Samtidigt som behovet av råvara från skogen ökar kraftigt finns också ett stort behov av att klimatanpassa både skogen och skogsbruket. Skogen kommer inte räcka till allt. Det svenska skogsbruket måste omedelbart ställa om i grunden, och större arealer måste skyddas. Det är fullt möjligt.

Vi är helt beroende av friska ekosystem för vår överlevnad. En rik mångfald av arter är själva grunden för en väl fungerande natur, vilken samtidigt ger oss människor en lång rad varor och tjänster som exempelvis pollinering av växter, livsmedelsförsörjning och tillgång till mediciner. Ett ekosystem med bevarad biologisk mångfald står också emot klimatförändringar bättre.

Dagens svenska skogsbruk domineras av kalhyggen. Denna metod utarmar många arters livsmiljöer i en alltför hög takt, och har skapat en kris för den biologiska mångfalden i skogen. Dessutom har skogsbrukets fokusering på kalavverkningar och återplantering av homogena skogar skapat sårbara skogar, vilket innebär att skogsbruket måste ställa om för att anpassas till ett förändrat klimat. Nu är det hög tid att det svenska skogsbruket ställer om i grunden, och att skyddet av skog ökar.

Skogsbruket måste anpassa sin verksamhet efter de gränser som naturen sätter.

Det går. Lösningen är ett naturnära skogsbruk, där skogsbruksmetoderna anpassas efter skogsekosystemets naturliga förutsättningar. Skogsbruket måste varieras samtidigt som skogens naturliga funktioner bevaras och återskapas. Dessutom måste all planering av skogen genomföras med ett landskapsperspektiv. Det finns stora variationer av skogsekosystem i Sverige, och genom att välja ett skogsbruk som passar skogens förutsättningar kan tillräcklig hänsyn till den biologiska mångfalden och andra miljöaspekter tas, samtidigt som skogen också kan leverera virkesråvara.

Förutom en omställning av skogsbruket måste mer skog skyddas om vi ska kunna nå våra nationella mål och leva upp till våra internationella åtaganden rörande biologisk mångfald.

Men för att detta ska bli verklighet krävs politisk beslutsamhet. Det behövs både ändringar i regelverket samt ekonomiska incitament och styrmedel riktat till skogsägare.

Svenska politiker måste inse allvaret i naturkrisen och fatta modiga beslut som möjliggör ett hållbart skogsbruk, med en rik biologisk mångfald och ett levande skogsekosystem. Det handlar om vår och kommande generationers överlevnad.

Naturskyddsföreningen i Kungälv

ANNONS