Riktad subvention riskerar skapa ännu mer obalans i vårt energisystem

Vi vill prioritera modern kärnkraft i stället för havsbaserad vindkraft. Det skriver oppositionsråd Gun-Marie Daun (KD):

ANNONS

Kommande vindkraftsetableringar lika höga som Eiffeltornet utanför Kungälv är inte lösningen för kommande elbehov

Under 2021 har flera olika aktörer presenterat planer för stora vindkraftparker i och utanför Kungälvs kommungräns I februari är det återigen dags för kommunstyrelsen att ta ställning till Västvind vindkraftpark. Totalt 50 vindkraftverk med en totalhöjd upp till 320 meter. Eiffeltornet är 324 m högt.

Havsbaserad vindkraft kan innebära risker för den känsliga havsmiljön i vårt närområde och de långsiktiga konsekvenserna är fortfarande i stort sett okända. Vibrationer, lågfrekvent buller och andra ljud riskerar att påverka både fiskar, marina däggdjur och andra organismer i havet. I luften finns risk att rovfåglar, som havsörn, krockar med de roterande bladen. Även nattflygande fåglar riskerar att flyga in i rotorbladen när fåglarna drar sig till ljuset.

ANNONS

Den energin som skapas i de havsbaserade vindkraftparkerna planeras att överföras till elnätet via bottenliggande kablar. Runt dessa kablar skapas elektromagnetiska fält där påverkan på havsmiljön fortfarande lämnar stora frågetecken. För att skapa incitament och lönsamhet för den havsbaserade vindkraften har regeringen föreslagit att överföringskablarna ska subventioneras kraftigt. På det sättet flyttas risker och kostnader från vindkraftsinvesteringar till oss alla kunder som är anslutna till elnätet. Denna riktade subvention snedvrider konkurrensen mellan olika energislag och riskerar skapa ännu mer obalans i vårt energisystem.

Negativ påverkan på yrkesfisket, friluftslivet, seglingstävlingar mm kommer att uppstå. Om de planerade vindkraftsparkerna blir verklighet kommer den obrutna horisonten på dagarna att täckas av ett raster av höga vindsnurror. På nätterna kommer himlen att lysas upp av rött ljus och blinkande vitt ljus.

Havs- och vattenmyndigheten tog 2019 fram förslag till havsplaner för användningen av de svenska havsområdena. I havsplanen för västerhavet pekas inga lämpliga områden ut i Skagerack för vindkraftsparker.

Vi Kristdemokrater är självklart medvetna om det ökande behovet av elektricitet i framtiden, både för våra invånare och näringslivet. Med lite eftertanke hade vi inte behövt befinna oss i den situation som råder där Ringhals 1 och 2 stängdes ned i förtid. Ett positivt tecken på en omsvängning i energipolitiken är att Energimyndigheten under hösten beviljat stöd till forskning kring ny kärnkraft.

När Västvinds remissvar ska formuleras i kommunstyrelsen under februari kan det bli svårt för den styrande majoriteten där moderater, socialdemokrater och centerpartister ska komma överens om inriktningen.

Vi Kristdemokrater vill prioritera modern kärnkraft i stället för havsbaserad vindkraft, med dess risker och stora miljöpåverkan. KD kommer därför i kommunstyrelsen att rösta nej till Västvind.

Gun-Marie Daun KD Oppositionsråd

ANNONS