Mer riskkapital måste gå till kvinnliga företagare

Av de som startar företag är närmare 70 procent män, vilket betyder att de offentliga medel som går till att stötta företagande i första hand ges till män. Det är siffror som vi inte kan slå oss till ro med, skriver oppositionsråd Gun-Marie Daun, KD, och KD-kvinnor i Västra Götaland

ANNONS

Av Sveriges cirka 500 000 företagare är endast var fjärde kvinna. Av EU:s 27 länder är det tre som har ett sämre resultat. Detta trots att vi brukar beteckna oss som ett företagarvänligt land. Att regeringen tar denna fråga på allvar är avgörande för att få till en förändring.

Oavsett var i landet som undersökningen görs så hamnar resultatet på samma siffra: av de som startar företag är närmare 70 procent män, vilket också betyder att de offentliga medel som går till att stötta företagande i första hand ges till män.

Det är siffror som vi inte kan slå oss till ro med.

Kvinnor behövs i svenskt näringsliv i allra högsta grad, det breddar utbudet av varor och tjänster och skapar fler arbetstillfällen.

Företagandet brukar beskrivas som något som ”smittar”, och med en situation där män dominerar företagandet så blir de kvinnliga förebilderna färre. Fler goda förebilder på kvinnors företagande behövs därför.

Eftersom majoriteten av kvinnorna startar företag inom servicesektorn och välfärdssektorn så är det viktigt att underlätta möjligheten att starta och driva företag inom dessa sektorer. Detta är också en bransch med stor framtidspotential, där många svenskar idag gärna vänder sig till dessa tjänster för sina behov - vilket rymmer allt från hälso- och sjukvård till barnomsorg, hemtjänst eller exempelvis städtjänster.

Att regeringen nu med näringslivsminister Ebba Busch (KD) i spetsen – väljer att satsa särskilt på att stärka kvinnors entreprenörskap genom att tillsätta en utredning är välkommet. Det är också en viktig fråga för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män eftersom det ökar möjligheten till självständighet men också inflytande.

Idag får endast en halv procent av företag som grundats av kvinnor tillgång till svenska riskkapitalinvesteringar. Enligt det nordiska riskkapitalbolaget Unconventional Ventures värderas inte kvinnliga bolag lika högt som andra även om de har samma utvecklingskurva eller bevisat sin affärsmodell på samma sätt som män. Att männen tar de flesta investeringsbesluten pekas ut som en orsak.

KD-kvinnor uppskattar att regeringen även reagerat på den mycket snåla tilldelningen av riskkapital till kvinnligt grundade företag och hoppas därför att flera bra förslag kommer ut även inom detta område framöver.

För att öka kvinnors företagande vill Kristdemokratiska kvinnoförbundet:

•Att särskilda resurser avsätts för att stödja och uppmuntra kvinnors företagande på såväl kommunal-, regional som nationell nivå.

•Att ännu mer görs för att få tjejer att prova ung företagsamhet. Deltagande i detta är ett första steg för många som företagare.

•Underlätta för att kombinera företagande med föräldraskap genom en flexibel föräldraförsäkring och barnomsorg på obekväm arbetstid.

•Öka kunskapen hos berörda myndigheter och politiska institutioner om villkoren för företagandet inom välfärdsyrken - där många kvinnor driver företag. Redan idag gäller samma krav på dessa som offentligt ägd verksamhet men behandlas trots detta ofta olika.

•Sänka arbetsgivarkostnaderna och skatter för mindre företag i välfärdssektorn.

•Att näringslivet men också offentliga institutioner ska arbeta mer med att föra fram kvinnliga förebilder för att öka motivationen för kvinnor att starta eget företag.

Slutligen så måste en mer rättvis fördelning av riskkapital till kvinnodrivna bolag komma till stånd så snart som möjligt. Vi förekommer regeringen och föreslår redan nu att man tittar på möjligheten att öka kraven på statliga aktörer så att de investerar i fonder som även satsar på företag som leds av kvinnor eller mixade team.

Utan kvinnor tappar näringslivet inte bara viktig kompetens utan även tillväxt och svensk konkurrenskraft.

Det är en stor förlust.

Källor till statistiken: Eurostat, SCB (AKU), Tillväxtanalys, Svenskt näringslivs årliga statistik över företagsamheten i Sverige samt en sammanställning i DN-artikeln: https://www.dn.se/ekonomi/vart-tredje-nytt-foretag-startas-av-kvinnor-sverige-samre-an-eu-snittet/

Gun-Marie Daun, medlem i KDK och oppositionsråd i Kungälv

Sarah Kullgren, förbundsordförande i KD-kvinnor

Paula Törnqvist, ordförande i KD-kvinnor Västra Götaland

ANNONS