Översiktsplanen för Kode ska ge olika verksamheter möjlighet att utvecklas. Den möjligheten omkullkastas om en deponi med ”inert avfall” anläggs i Lunna, skriver representanter för M, S och MP i Kungälv.
Översiktsplanen för Kode ska ge olika verksamheter möjlighet att utvecklas. Den möjligheten omkullkastas om en deponi med ”inert avfall” anläggs i Lunna, skriver representanter för M, S och MP i Kungälv. Bild: STEFAN BENNHAGE

Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om deponi i Kode

Översiktsplanen för Kode ska ge olika verksamheter möjlighet att utvecklas. Den möjligheten omkullkastas om en deponi med ”inert avfall” anläggs i Lunna, skriver representanter för M, S och C i Kungälv.

ANNONS
|

Ett företag har ansökt om att få anlägga en deponi i Lunna, Kode. Länsstyrelsen har godkänt ansökan. Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälv har överklagat beslutet till länsstyrelsen med hänvisning till olämpligheten i att på denna plats lägga en deponi då området i så fall inte senare kan användas för verksamhetsändamål. Våra intentioner i arbetet med ny översiktsplan är att olika verksamheter sedan ska ha möjlighet att utvecklas här. Den möjligheten omkullkastas av en deponi med ”inert avfall” (avfall som inte bryts ner).

Arbetet med översiktsplan handlar om att planera för vad mark och vatten bäst passar till och hur det kan användas. Det vi noterat så här långt är att området kan vara lämpligt för företagsetableringar. Det ligger väl till för transporter av olika slag, såväl för kollektivtrafik som för privata fordon för kunder och anställda.

ANNONS

”Kungälv, mellan hav och älv där allt är nära - stad och land, kultur och natur såväl som storstaden” så börjar visionen i översiktsplanen som beräknas vara färdig 2026. I den fördjupade översiktsplanen för Kode, som vi hoppas kommer att antas under året, är vi tydliga med att vi vill utveckla Kode till ett stationssamhälle för boende, näringsliv och rekreation. Tack vare den strategiska lokaliseringen nära järnvägsstation och nära E6 i vacker kulturbygd, ser vi ett hållbart och attraktivt stationssamhälle växa fram där många vill bo och arbeta.

Vi hoppas att länsstyrelsen hörsammar vår överklagan för Kode och Kungälvs bästa.

Britta Malmberg Ohlsson (M), ordförande Beredningen samhälle och fritid

Jonas Andersson (S), samhällsbyggnadsråd

Erik Martinsson (MP)

LÄS MER:Andra projekt får alltid gå före Kodes utveckling

LÄS MER:Deponin gynnar inte Kungälvs invånare

LÄS MER:Hur rimmar deponin med kommunens vision för Kode?

ANNONS